Need Help ?
Call: +977- 016614401

प्रयोगात्मक परीक्षामा साक्षरता अभियान , विद्यार्थी परिचालन निर्देशिका ।

प्रकाशित मिती:  २०७१ श्रावण १९ गते

कक्षा ९ र एस एल सी परीक्षाको प्रयोगात्मक परीक्षामा १० अंकको अंकभार साक्षरता अभियानमा परिचालित भए बापत तोकिएको छ र यसको प्रक्रिया निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ । सवै विद्यालयहरुले यो निर्देशिका अध्यायन र प्रयोग गर्नु पर्ने आवस्यक छ ।