Need Help ?
Call: +977- 016614401

मिति २०७१।१२।२३ गते बसेको जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिले गरेका निर्णयहरु ।

प्रकाशित मिती:  

मिति २०७१।१२।२३ गते बसेको जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिले निम्न निर्णयहरु गरेको छ ।

१ जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अर्को वैठकमा तपसिल वमोजिमका सामग्री उपलव्ध गराउने र उक्त वैठकमा पाठ्यक्रम पाठयपुस्तकमा रहेका कमी कमजोरी पत्ता लगाई क्षेत्रीय पाठ्यक्रम समन्वय समिति पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सुझाव पेश गर्ने ।

जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिलाई उपलव्ध गराउने सामग्रीहरु

क प्राविदेखी मावि सम्मका पाठ्यक्रम,

ख प्राविदेखी मावि सम्मका पाठ्यपुस्तकहरु

ग प्राविदेखी मावि सम्मका शिक्षक निर्देशिकाहरु,

२ संस्थागत विद्यालयहरुले नेपाल सरकारवाट स्वीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने ।

३ विषय शिक्षकहरुवाट पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, त्रुटी, कमी कमजोरी गुनासो पत्ता लगाउन लगाई प्राप्त प्रतिवेदनको सारांस वनाइ सम्वन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने ।

४ भक्तपुर जिल्लाका सम्पुर्ण विद्यालयहरुमा शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सम्वन्धित सवै पक्षलाई अनुरोध गर्ने । अर्को वैठक २०७२ साल वैशाख ४ गते अपरान्ह ३ वजे वस्ने ।